Nullkulu

Nullkulu

mis on euroopa liit?

Mis on Euroopa Liit?

Euroopa Liit (EL) on majandusliku ja poliitilise koostöö organisatsioon, mis hõlmab 27 Euroopa riiki. EL-i loomise eesmärk oli tagada rahu, stabiilsuse ja majanduskasvu tingimused kogu Euroopas. Selle saavutamiseks liitusid Euroopa riigid jaotustega kaubandusele ja loodi vabakaubanduse piirkond, mis võimaldas kaupu ja teenuseid vabalt liigutada. EL-i on tänapäeval peetud üheks maailma suurimaks majandusjõuks, mis püüab oma erinevate programmide ja meetoditega oma seisundit edasi arendada.

EL-i ajalugu

Euroopa koostöö algus ulatub tagasi Teise maailmasõja järgsetesse aegadesse. 1950. aastal esitas Prantsuse välisminister Robert Schuman esimese ettepaneku luua nende riikide vahelisesal liidus väikerelvade ja süsiniku- ja terasetööstus. See plaan sai tuntuks Schumani plaanina. 1957. aastal allkirjastati Rooma leping, millega loodi Euroopa Majandusühendus. Seejärel leppisid riigid kokku oma põhiprintsiipides, aktsepteerides nii poliitilist kui ka institutsionaalset sõltumatust ning koostööd nendes valdkondades, kus oli võimalik saavutada ühine seisukoht.

EL-i võimude struktuur ja koostöövormid

EL-i liikmesriigid on allkirjastanud lepingu, millega luuakse institutsiooniline raamistik, mida EL vajab. EL-i struktuurid võivad olla erinevad, kuid need on siiski seotud EL-i ametiisikute tööga. EL-i liikmesriikides tegutsevad institutsioonid on: Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Keskpanga. Nende eri organite rollid ja kohustused on erinevad, kuid neil on kõigil oluline osa EL-i töös.

EL-i rahvuslikud eelised

EL on viinud ellu poliitiliselt ja institutsionaalselt olulised programmid, millest on saanud üleilmse tähelepanu keskpunkt.

Näide: EL-i siseturu klientide andmete kaitse ühtlustamise raamistikud.

EL on tõestanud, et klientide andmete kaitse ja ettevõtlus saavad läbi ning EL-i siseturg ei kahjusta oma klientide andmete privaatsust. EL-i Komisjon on vastu võtnud kohustuslikud vahendid, mis tagavad, et klientide andmeid säilitatakse turvaliselt ning ettevõtlus suudab säilitada oma taset ja kasu.

Tähtsus ja mõju globaalses mõttes

EL-i liikmesriigid on määratud ühistele majanduspoliitikatele, mis rõhutavad jätkusuutlikkust. Eesmärk on luua võimalused ühiseks turguks, mis võimaldab liikmesriikidel omavahel kaubelda nii, et madalamate kulude mõjutused (nt ületootmine, keskkonnakaitse, tööstandardid) ei moonutaks turgu ega kaoks.
EL-i peamine eesmärk on tagada stabiilsus, kaitstes oma tarbijaid ja edendamaks samaaegselt säästvat majanduskasvu. Kogu maailmas on EL saavutanud ja säilitanud usaldusväärset joont nii stabiilsuse kui ka kasvu tingimuste edendamisel. See on aidanud ka mõjutada teisi piirkondi, et nad suudaksid säilitada oma tööturgu ja tagada oma klientidele stabiilsust. Täiendav väärtus, mida EL annab globaalsetele turgudele, hõlmab ka EL-i partnerlust rahvusvahelisi vaesuse vähendamise programme. EL-i osalemine arengumaades aitab tagada, et kõigil maailma elanikel oleks tasakaalukas elu ning võimalus majanduse kiirenenud arenguks.

Kokkuvõtteks

Euroopa Liit on oluline poliitiline ja majanduslik koostöövorm, mis on loodud selleks, et edendada rahu, stabiilsust ja majanduskasvu Euroopas. EL-i abil on Euroopa riikidel õnnestunud säilitada siseturg, püüda edendada keskkonna- ja töötingimuste kvaliteeti, tagada klientide andmete privaatsust, säilitada teadlikkust rahvsuvahelisest koostööst jne. EL jätkab oma kasvu ja edenemist, püüdes luua võimalusi uuteks kaaslasteks ning omavahel kaubelda , jagada teadmisi ja kogemusi.