Nullkulu

Nullkulu

Pank kuhu kohtutäitur ligi ei saa

Pank kuhu kohtutäitur ligi ei saa

Üks võimalus on avada konto välismaa pangas, kus kohtutäituril pole õigust teie raha arestida. Siiski tuleb arvestada, et välismaa pangad võivad nõuda kõrgemat minimaalset sissemakset või teenustasusid. Samuti võib tekkida keelebarjäär ja pangandusprotsessid võivad olla erinevad Eesti pangandusprotsessidest.

WISE

Kui soovid kaitsta oma raha kohtutäituri eest, siis WISE on hea valik. WISE pakub erinevaid investeerimisvõimalusi, sealhulgas aktsiad, võlakirjad ja ETF-id.

WISE on hea valik, kuna see pakub suuremat kaitset kohtutäituri eest. Kui avad konto WISE-is, siis su raha on kaitstud. Kohtutäitur ei saa sinu raha külmutada ega arestida.

Wise kasutades saad tellida endale pangakaardi mida saab kasutada üle maailma.

Revolut

Revolut on Suurbritannias asutatud digipank, mis alustas tegevust Eestis 2021. aasta veebruaris. Revolut on saanud Euroopas ametliku pangalitsentsi ning on seetõttu päris pank. Revolut pakub erinevaid pangateenuseid, nagu näiteks kaardimakseid, valuutavahetust, raha saatmist ja vastuvõtmist, investeerimist ning laenamist.

Revolut on digitaalne pank, mis tähendab, et kõik pangatehingud toimuvad läbi mobiiliäpi. Revoluti äpp on saadaval nii Androidi kui ka iOS-i seadmetele ning seda on lihtne kasutada. Lisaks on Revoluti äpp kasutajasõbralik ning pakub erinevaid funktsioone, nagu näiteks kulude jälgimine, eelarvestamine ning valuutakursi jälgimine.

Revoluti suurimaks eeliseks võrreldes teiste pankadega on see, et Revoluti konto on kohtutäituritele ligipääsmatu. See tähendab, et kui sul on Revoluti konto ning sul on võlgnevusi, siis kohtutäiturid ei saa sinu Revoluti kontole ligi ning sinu raha on turvaline.

Paysera

Paysera on samuti üks võimalustest mida kasutada.

Pank kuhu kohtutäitur ligi ei saa

Kas on olemas pank kuhu kohtutäitur ligi ei saa? Loe siit edasi.

Võlgniku Kaitse

Kui oled võlgnik, on sul õigus kaitsele, et vältida kohtutäituri ligipääsu teatud varale. Järgnevalt on toodud mõned võimalused, kuidas saad oma vara kaitsta.

Vara Arest

Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku vara, et tasuda võlga. Kuid on olemas mõned varad, mida kohtutäitur ei saa arestida. Näiteks, kui oled pensionär, ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri.

Kui kohtutäitur on arestinud sinu vara, on sul võimalus esitada vastuväiteid. Kui sul on põhjendatud kahtlused, et vara on arestitud ebaõiglaselt, võid esitada vastuväiteid kohtule.

Pankrotimenetlus

Kui oled võlgnik, kes on pankrotis, on sul võimalik kaitsta oma vara. Pankrotimenetluse käigus võib kohtunik määrata halduri, kes haldab sinu vara ja tegeleb võlgade tasumisega. Kui oled pankrotis, ei saa kohtutäitur enam sinu vara arestida.

Töötasu ja Pension

Kui oled võlgnik, kes teenib töötasu või pensioni, on sul õigus kaitsele. Kohtutäitur ei saa arestida sinu töötasu, kui see on alla toimetulekupiiri. Samuti ei saa kohtutäitur arestida sinu pensionit.

Kohtutäituri Roll ja Kohustused

Kohtutäitur on õigusliku jõuga isik, kelle roll on viia läbi sundtäitmisega seotud toiminguid ehk täitetoiminguid. Kohtutäituri kohustused on sätestatud kohtutäituri seaduses ja kohtutäiturimäärustikus. Kohtutäiturite nimekirja peab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Nimekirja juures on märgitud kohtutäiturite büroode kontaktandmed ning lahtiolekuajad.

Täitemenetlus

Täitemenetlus algab täiturile esitatud täitmise avalduse alusel. Täitur kontrollib avalduse vastavust seadusele ning kui see vastab nõuetele, siis algatab täitur täitemenetluse. Täitemenetluse käigus võib täitur teha erinevaid toiminguid, näiteks arestida vara või kanda raha üle võlausaldaja arvele.

Sissenõue

Sissenõue on võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult tema võlga. Võlausaldaja võib esitada sissenõudeavalduse kohtule, kes teeb otsuse võla olemasolu või puudumise kohta. Kui võla olemasolu on tõendatud, siis võib võlausaldaja pöörduda kohtutäituri poole täitmise avaldusega.

Kohtuotsus

Kohtuotsus on kohtu poolt tehtud lahend, mis kohustab ühte või mõlemat poolt midagi tegema või mitte tegema. Kohtuotsuse täitmine toimub kohtutäituri kaudu. Kohtutäituril on õigus kasutada sundi, et tagada kohtuotsuse täitmine.

Võlausaldaja Õigused

Kui olete võlausaldaja, on teil õigus nõuda võlgnikult võla tasumist. Kui võlg jääb tasumata, võite pöörduda kohtusse ja esitada pankrotiavalduse. Kui võlausaldaja ja võlgnik ei jõua kohtuvälisele kokkuleppele, võib kohtunik määrata kohtutäituri, kes aitab võlausaldajal võlga sisse nõuda.

Pangakonto

Kui teil on võlgnikuga seotud pangakonto andmed, võite taotleda kohtutäiturilt pangakonto arestimist. See tähendab, et kohtutäitur külmutab võlgniku pangakonto ja võib sealt raha välja võtta, et tasuda võlgnevused. Kui võlgnikul on mitu pangakontot, peab kohtutäitur arestima kõik pangakontod.

Elatis

Kui olete elatisvõlausaldaja, on teil õigus nõuda elatisraha maksmist võlgnikult. Kui võlgnik ei maksa elatisraha, võite pöörduda kohtusse ja esitada täitemenetluse taotluse. Kohtutäitur aitab teil elatisraha sisse nõuda.

Makse

Kui olete võlausaldaja ja võlgnik on teile võlgu, võite taotleda kohtutäiturilt võlgniku palgalt või muult sissetulekult makse arestimist. See tähendab, et kohtutäitur külmutab võlgniku palga või muu sissetuleku ja võib sealt raha välja võtta, et tasuda võlgnevused.

Täitekulud ja Menetluskulud

Kui kohtutäitur teostab täitemenetlust, siis peab võlgnik tasuma täitekulud. Täitekulud on kulud, mis tekivad täitemenetluse käigus ning nende hulka kuuluvad kohtutäituri tasu, täitetoimingute kulud, kõrvalkulud ja muud täitemenetlusega seotud kulud. Kohtutäituri tasu sõltub täitemenetluse keerukusest ja mahu suurusest. Kui täitemenetlus lõpeb edukalt, siis kannab täitekulud võlgnik.

Menetluskulud on kulud, mis tekivad kohtumenetluse käigus. Menetluskulud hõlmavad kohtukulud, õigusabi kulud ja muud menetlusega seotud kulud. Kui kohtumenetlus lõpeb õigeksmõistva kohtuotsusega, siis hüvitab menetluskulud riik. Kui menetlus lõpetatakse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, võidakse menetluskulud panna süüdistatavale kohustusena hüvitada.

Kui kohtutäitur nõuab tasu avalduse läbivaatamise eest ja võlgnik jätab selle maksmata, on kohtutäituril õigus jätta võlgniku avaldus tähelepanuta ja täitemenetlust mitte lõpetada. Sel juhul ei saa esitada ka kaebust kohtutäituri tegevuse peale.

Täitemenetluses tuleb täitekulud ja kohtutäituri tasu maksta üldjuhul võlgnikul. Kui kohtutäitur ei kasuta kõiki seadusega lubatud abinõusid täitedokumendi täitmiseks, siis on küsimus seaduse rikkumises. Kohtutäitur peab täitemenetluse käigus järgima seaduse nõudeid ning tegutsema võlausaldaja ja võlgniku huvides võrdselt.

Sotsiaaltoetused ja Muud Kaitstud Sissetulekud

Kui sul on võlgnevusi ja kohtutäitur on hakanud sinu vara arestima, siis on mõned sissetulekud, mida ta ei saa kätte. Sellised kaitstud sissetulekud on näiteks sotsiaaltoetused, töötutoetus, stipendium, ravikindlustushüvitis ja puudega inimese sotsiaaltoetus.

Riiklikud Peretoetused

Riiklikud peretoetused on kaitstud sissetulekud, mida kohtutäitur ei saa arestida. Nende hulka kuuluvad muuhulgas sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus, kooli lõpetamise toetus, koolilõuna ja lasteaia toidu toetus, toetus laste- ja noortelaagri kulude katteks, laste jõulupaki toetus ja paljulapselise pere toetus.

Töötutoetus

Kui oled töötu ja saad töötutoetust, siis on see kaitstud sissetulek, mida kohtutäitur ei saa arestida. Töötutoetuse suurus sõltub sinu varasemast palgast ja töötuskindlustusstaažist. Töötutoetuse saamiseks pead olema töötuks registreeritud ja täitma töötukassas nõutud tingimused.

Puudega Inimese Sotsiaaltoetus

Puudega inimese sotsiaaltoetus on kaitstud sissetulek, mida kohtutäitur ei saa arestida. See on rahaline toetus, mida makstakse puudega inimesele tema toimetulekuks. Toetuse suurus sõltub puude raskusastmest ja muudest asjaoludest.

Stipendium

Kui saad stipendiumi, siis on see kaitstud sissetulek, mida kohtutäitur ei saa arestida. Stipendium on rahaline toetus, mida makstakse õppimiseks või teadustöö tegemiseks. Stipendiumi saamiseks pead vastama teatud tingimustele, mis sõltuvad stipendiumi andjast ja stipendiumi eesmärgist.

Ravikindlustushüvitis

Kui saad ravikindlustushüvitist, siis on see kaitstud sissetulek, mida kohtutäitur ei saa arestida. Ravikindlustushüvitis on rahaline toetus, mida makstakse ravikindlustusega hõlmatud isikule tema tervishoiukulude katteks. Hüvitise suurus sõltub ravikindlustuse tingimustest ja kulutuste suurusest.

Kohtutäituri Otsus ja Järelevalve

Kui kohtutäitur teeb otsuse, siis on see seadusega ette nähtud ning peab vastama kindlatele nõuetele. Kohtutäitur peab oma töös järgima täitemenetluse seadust ning täitma oma kohustusi kohusetundlikult.

Kontroll

Kohtutäiturite tegevust kontrollib järelevalve teostaja, kelleks on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Järelevalve teostaja kontrollib kohtutäituri ametitegevuse nõuetekohasust, sealhulgas kohtutäituri ametialase arvelduskonto käivet, kohtutäituri tasu ettemaksu ja täitekulu (sealhulgas tasu võtmise seaduslikkust), täitemenetlusregistri kasutamist ja infotehnoloogilise töö korraldust, ametikindlustuse olemasolu ja kehtivust ning muud täitemenetlusega seotud asjaolusid.

Kaebus

Kui olete kohtutäituri tegevusega rahulolematu, siis on võimalik esitada kaebus järelevalve teostajale. Kaebuse võib esitada kirjalikult või suuliselt. Kaebuse esitamiseks on tähtaeg 30 päeva alates hetkest, mil olete kohtutäituri tegevusest teada saanud. Järelevalve teostaja uurib kaebuse ning teeb otsuse, kas kohtutäituri tegevus oli õiguspärane või mitte.

Kohtutäitur ja Juristid

Hugo

Kohtutäiturid ja juristid on tihedalt seotud. Mõlemad tegelevad õigusvaldkonnaga, kuid nende tööülesanded ja vastutus on erinevad. Üks näide juristist, kellega kohtutäitur võib kokku puutuda, on Hugo. Hugo on jurist, kes esindab võlgnikke kohtumenetlustes ja nõustab neid seaduslike küsimuste lahendamisel.

Hugo võib olla abiks võlgnikele, kes soovivad kohtutäituriga läbirääkimisi pidada. Ta võib aidata võlgnikul mõista, millised on nende õigused ja kohustused, ning anda nõu, kuidas kohtutäituri nõudeid vaidlustada. Kui võlgnikul on kohtumenetluses vaja esindajat, võib Hugo olla selleks sobiv valik.

Kohtutäitur ja Hugo võivad kokku puutuda ka siis, kui kohtutäitur soovib nõuda võlgnikult tasu kohtutäituri teenuste eest. Hugo võib aidata võlgnikul mõista, millised on nende õigused ja kohustused seoses kohtutäituri tasudega ning anda nõu, kuidas neid vaidlustada.

Kohtutäitur ja Riigikohus

Tsiviilasja

Kui olete seotud tsiviilasjaga, võib teil tekkida vajadus pöörduda kohtutäituri poole. Kohtutäitur on vabakutseline isik, kellele riik on delegeerinud õigused ja kohustused viia riigi nimel läbi sundtäitmisega seotud toiminguid ehk täitetoiminguid. Kohtutäituril on kindlaksmääratud tööpiirkond, kus tema büroo asub. Kui kohtutäitur ei ole võlgniku kinnistu arvel sisse nõudnud kohtutäituri tasu, ei saa vähemalt hüpoteegilepingust täitedokumendi korral kohtutäitur oma tasunõude rahuldamiseks võlgniku muule varale sissenõuet pöörata. [1]

Riigikohus

Kui olete vaidluses seotud Riigikohtuga, siis pidage meeles, et väljaspool kohtumenetlust ei saa Riigikohus õiguslikke seisukohti võtta. Samuti ei ole Riigikohtu võimuses õigusalase nõu ega juhiste andmine. Väljaspool kohtumenetlust vastab Riigikohus avaliku teabe seadusest ja märgukirjale ning selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest tulenevatele päringutele. [2]

Kokkuvõttes, kui teil on vaja tegeleda kohtutäituri või Riigikohtuga, siis olge kindel, et teate oma õigusi ja kohustusi ning kuidas nende asutustega suhelda. Olge valmis esitama oma küsimused ja selgitama oma olukorda selgelt ja täpselt.

[1] https://www.riigiteataja.ee/akt_seosed_kohtulahenditega.html?id=129062018020

[2] https://www.riigikohus.ee/et/abiks-riigikohtusse-poordujale

Kohtutäitur ja Töökorraldus

Büroo

Kohtutäitur tegutseb oma büroo kaudu, kus tema ametitoimingud toimuvad. Büroo asukoht määratakse kindlaks kohtutäituri tööpiirkonna järgi. Kohtutäitur peab tagama oma büroo töökorralduse vastavuse seadusele ning tagama, et büroo töö oleks korraldatud viisil, mis tagab ametitoimingute täpse ja õigeaegse täitmise.

Büroo töökorraldus peab tagama, et kõik kohtutäituri ametitoimingud oleksid korrektselt dokumenteeritud ning kõik dokumendid oleksid hoiustatud vastavalt seadusele. Kohtutäitur peab tagama, et büroos oleks piisavalt töötajaid, et tagada ametitoimingute õigeaegne ja täpne täitmine.

Eksami

Kohtutäituri ametisse saamiseks tuleb sooritada eksam, mille eesmärk on hinnata kandidaadi teadmisi ja oskusi kohtutäituri ameti valdkonnas. Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast ning selle sooritamiseks peab kandidaat vastama teatud nõuetele.

Eksamil hinnatakse kandidaadi teadmisi seadusandlusest, kohtutäituri ameti valdkonnast, majandusest, raamatupidamisest, juhtimisest ja muudest valdkondadest, mis on seotud kohtutäituri tööga. Eksamit hinnatakse punktisüsteemi alusel ning kandidaat peab saama vähemalt teatud arvu punkte, et eksam oleks edukalt sooritatud.

Kohtutäitur peab tagama, et tema teadmised ja oskused oleksid alati ajakohased ning vastaksid kehtivatele seadustele ja normidele. Seetõttu peab kohtutäitur pidevalt täiendama oma teadmisi ja oskusi ning osalema koolitustel ja seminaridel.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas kohtutäitur saab arestida pangakontot?

Kohtutäituril on õigus arestida pangakonto, kui võlgnevus on jõudnud sundtäitmise staadiumisse. Kui võlgnik ei ole tasunud nõuet tähtajaks, võib kohtutäitur arestida võlgniku pangakonto. Pangakonto arestimiseks peab kohtutäitur saama täitedokumendi ja pangakonto andmed. Kui kohtutäitur on pangakonto arestinud, ei saa võlgnik enam kontolt raha välja võtta.

Millal võib kohtutäitur arestida välismaa pangakonto?

Kui võlgnikul on välismaal pangakonto, võib kohtutäitur selle arestida, kui võlgnikul on Eestis tehtud rahaline nõue. Arestimine toimub vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele ja koostöölepingutele.

Kuidas esitada maksegraafiku avaldus kohtutäiturile?

Kui võlgnikul on raskusi võla tasumisega, võib ta kohtutäiturile esitada maksegraafiku avalduse. Avalduses tuleb näidata võla suurus, maksegraafiku tingimused ja maksegraafiku täitmise tähtaeg. Maksegraafiku avalduse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv.

Kas kohtutäitur võib arestida puhkuseraha?

Kohtutäituril on õigus arestida ka puhkuseraha, kuid mitte kogu summat. Puhkuseraha arestimisel kehtib miinimumsumma, mis jääb võlgniku käsutusse.

Kuidas tagastada mittearestitav summa kohtutäiturile?

Kui kohtutäitur on arestinud rohkem raha kui võlgniku võlgnevus, on võlgnikul õigus tagastada mittearestitav summa kohtutäiturile. Tagastamiseks tuleb esitada avaldus kohtutäiturile.

Millal kohtutäitur ei tohi pangakontot arestida?

Kohtutäitur ei tohi pangakontot arestida, kui see on seadusega keelatud või kui võlgnikul on kehtiv maksegraafik. Samuti ei tohi kohtutäitur arestida sotsiaaltoetusi, toimetulekutoetust, töötuskindlustushüvitist, lapsetoetust ega elatisraha.