Nullkulu

Nullkulu

mis on mtü?

Mis on MTÜ

MTÜ ehk mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärgiks ei ole kasumi teenimine. MTÜ-d asutatakse erinevate huvide, näiteks spordi, kultuuri, heategevuse, hariduse või muude valdkondade edendamiseks. MTÜ juhid ja liikmed saavad küll tulu, kuid kogu tegevus peab teenima eesmärki, mille poole MTÜ liigub. MTÜ-d võivad tegutseda kõigis Eesti piirkondades.

MTÜ-de õiguslikuks aluseks on mittetulundusühingute seadus (nn MTÜ seadus). Seadus kirjeldab, kuidas MTÜ-sid asutada, nendes osaleda, neid juhtida ja lõpetada. MTÜ seadusega reguleeritakse ka MTÜ-de raamatupidamist. Kohustuslikud on MTÜ-de raamatupidamise nõuded, sh järgida kassapõhist arvestust ja kasutada eraldi pangakontot. MTÜ-dele esitatavad aruanded sarnanevad äriühingutele esitatavate aruannetega.

MTÜ-de asutamine

MTÜ asutamine on suhteliselt lihtne. Esimene samm on leida asutajad või liikmed, kes jagavad sama eesmärki. Asutajad võivad olla füüsilised või juriidilised isikud. Järgmiseks tuleb kokku leppida MTÜ põhikiri. Põhikirjas tuleb kirjeldada MTÜ nimi, eesmärk, tegevusvaldkond, ülesanded, organisatsiooni struktuur, juhtimine, liikmeks saamise ja väljaastumise kord, aruandlus, kokkusaamiste korraldamine ja muu oluline teave. Põhikirja tuleb esitada notarile ja tõestada selle allkirjadega.

Järgmine samm on asutamiskoosoleku kokkukutsumine. Asutamiskoosolekul valitakse MTÜ juhatuse liikmed ja teised organid vastavalt põhikirjale. Samuti tuleb kinnitada MTÜ asutamine ja heaks kiita põhikiri. MTÜ-ga liitumiseks peab liige täitma liitumisavalduse ja tasuma liikmemaksu.

MTÜ juhtimine

MTÜ-d juhib juhatus, kes vastutab MTÜ juhtimise eest. Juhatus otsustab MTÜ tegevuse, juhib MTÜ rahaasju ja esindab MTÜ-d väljaspool. Juhatus koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellest üks peab olema esimees. Juhatus valitakse MTÜ koosolekul ja ametisse nimetatakse kindlaks perioodiks.

Lisaks juhatusele võivad MTÜ-l olla ka teised organid, näiteks revisjonikomisjon või üldkoosolek. Revisjonikomisjon kontrollib MTÜ raamatupidamist ning annab oma hinnangu MTÜ finantsjuhtimisele. Üldkoosolek on kõige kõrgem organ MTÜ-s, kus arutatakse olulisi küsimusi ja otsustatakse MTÜ tegevuse suunad.

MTÜ raamatupidamine

MTÜ-de raamatupidamisega seotud nõuded on kirjeldatud arvamuses Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) internetileheküljel. Mittetulundusühingule esitatavad aruanded (11.11.2016) peavad sisaldama järgmisi andmeid: aruande koostaja; juhatuse aruanne; kasumiaruanne; bilanss; rahavoogude aruanne; lisad, sh lühikokkuvõte, juhatusse kuulumise, juhatuse ja revisjonikomisjoni tasude kohta; erandkorras lisatakse muid andmeid. MTÜ peab ka arvestust pidama liikmemaksude ja annetuste üle.

MTÜ-de finantstulemusi võrreldakse samal turul tegutsevate teiste MTÜ-de finantstulemustega. Edukate MTÜ-de finantsalased tulemused tulenevad sageli organisatsiooni tugevast juhtimisest.

MTÜ lõpetamine

MTÜ võib lõpetada oma tegevuse vabatahtlikult või sundlõpetamise korral. MTÜ-d saab lõpetada üldkoosoleku otsuse alusel. Lõpetamise korral tuleb MTÜ sulgeda pangakontod ja vara jagamiseks leida viis, mis vastab MTÜ põhikirjas kirjeldatud eesmärgile.

Kokkuvõte

MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, mille eesmärgiks pole kasumi teenimine. MTÜ asutamiseks tuleb leida asutajad või liikmed, kes jagavad sedasama eesmärki. MTÜ-de raamatupidamisega seotud nõuded on kirjeldatud arvamuses Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) internetileheküljel. MTÜ võib lõpetada oma tegevuse vabatahtlikult või sundlõpetamise korral. MTÜ-d saab lõpetada üldkoosoleku otsuse alusel. Lõpetamise korral tuleb MTÜ sulgeda pangakontod ja vara jagamiseks leida viis, mis vastab MTÜ põhikirjas kirjeldatud eesmärgile.

Kas soovite luua MTÜ? Alustage kõigepealt lähedaste inimestega, kes jagavad sama eesmärki. Seejärel uurige, milliseid samme on vaja teha MTÜ asutamiseks. Leidke kogenud juhatuse liikmeid ja töötajaid, kes saaksid teid juhendada kogu protsessi vältel. Võrrelge oma MTÜ finantstulemusi samuti turul tegutsevate teiste MTÜ-de finantstulemustega, et leida viise, kuidas tõsta organisatsiooni finantsalast tulemust ja parandada organisatsiooni juhtimist.