Nullkulu

Nullkulu

kui soome keeles?

Kui Soome Keeles: Uuring Keelte Sarnasuste Ja Erinevuste Kohta

Soomes ja Eestis räägitakse kahte erinevat keelt, kuid nende vahel on ka palju sarnasusi. Soome keel on Soome rahvuskeel ja seda räägitakse ka Rootsis, Norras ja Venemaal. Eesti keel on Eesti rahvuskeel ja seda räägitakse peamiselt Eestis, kuid ka teistes Balti riikides. Kas neid kahte keelt on võimalik võrrelda?

Selleks, et vastata sellele küsimusele, on vaja vaadata lähemalt mõlemat keelt ja nende sarnasusi ja erinevusi. Soome keel ja eesti keel on mõlemad uurali keeled, mis tähendab, et neil on sarnased grammatilised struktuurid ja reeglid. Sellegipoolest on igal keelel oma eripärad ja erinevused võrreldes teise keelega.

Fonoloogia

Fonoloogia ehk häälikusüsteem on keele uurimisvaldkond, mis tegeleb keele helidega. Soome keeles on 16 ühikut – 8 vokaali ja 8 konsonanti. Eesti keeles on neid veidi enam – 9 vokaali ja 18 konsonanti. Soome keeles eristatakse ümmargusi ja pikki vokaale. Eesti keeles eristatakse ümmargusi ja pikki vokaale ning ka murdelisi vokaale.

Mõlemas keeles on häälikute hääldus sarnane, kuid nende kirjaviis erineb. Näiteks on Soome keeles täht Ä, mida Eesti keeles ei kasutata, samuti on mõned konsonandid, mis kirjutatakse erinevalt. Võib-olla kõige suurem erinevus on see, et Soome keeles on ühekordne häälik alati lühike, samal ajal kui Eesti keeles võib olla lühike või pikk.

Grammatika

Grammatika on keelestruktuuride uurimisvaldkond, mis tegeleb näiteks sõnakõlksudega, sõnade painutamisega jms. Soome keel ja eesti keel jagavad sarnast grammatikat. Näiteks on neil mõlemal seitse nimisõna käändeid. Soome keeles eristatakse suure ja väikese algustähega nimisõnu, samas kui Eesti keeles mitte. Mõlemas keeles kasutatakse ka alalis- ja liitlauseid, kuid nende struktuurid erinevad.

Süntaks

Süntaks on keele struktuuride uurimisvaldkond, mis tegeleb lauseehitusega. Soome keeles on lauseehitus sageli tuletatud nimisõnast, samal ajal kui eesti keeles on see tuletatud verbist. Lisaks on Soome keeles sageli laiendused, mis tähendab, et kõikides lausetes on alati mõni täiendav sõna. Eesti keeles seda alati ei ole.

Võrdsed keeled?

Kokkuvõtteks võib öelda, et Soome keel ja eesti keel on küll mõlemad uurali keeled, kuid neil on ka palju erinevusi. Ehkki nende grammatikad on sarnased, on igal keelel oma eripärad ja häälikute süsteemid. Nende keelte vahel on võimalik leida sarnasusi, kuid ka palju erinevusi.

Soome keele ja eesti keele sarnasuste ja erinevuste mõistmine aitab paremini mõista kahte erinevat kultuuri. Kui oled huvitatud keelte õppimisest, võib olla huvitav uurida lisateavet mõlemate keelte kohta, kuid ka nende kultuuride kohta laiemalt.