Nullkulu

Nullkulu

kes tõi eesti keelde õ tähe?

Kes tõi eesti keelde õ tähe?

Tänapäeval tundub täht “õ” igapäevane osa eesti keelest, kuid tegelikult oli see täht eesti keele jaoks võõras täht. Kust see täht pärineb ja kes tõi selle eesti keelde?

Selle küsimuse vastus on seotud eesti keele ajaloo ja sotsiaalkultuuriliste muutustega. Õ tähe kasutamine eesti keeles pole olnud alati nii laialt levinud, kui me tänapäeval teame.

Selle tähe kasutuselevõtu ajalugu eesti keeles algas 19. sajandi alguses, kui eesti lõunapiirkonnas, eriti Setomaal, hakkas levima uus rahvuslik liikumine. Eestlased, kes soovisid oma rahvusliku identiteedi tugevdamist, hakkasid kasutama tähte “õ” kui tähistama pikka vokaali “o”.

Täht “õ” võeti kasutusele peamiselt setu keelest, kuid ka teistes eesti murretes oli see täht kasutusel. Sel ajal polnud eesti keele kirjaviis veel täielikult standardiseeritud ja Setomaa oli eesti keele oluline keskus.

August Wilhelm Hupeli “Grammatik der Ehstnischen Sprache”

August Wilhelm Hupel oli üks esimesi teadlasi, kes hakkas tegelema eesti keelega. Ta oli saksa päritolu pastor, kes elas Eestis 18. sajandi keskpaigas. Tema uurimused eesti keele kohta aitasid kaasa eesti keele varasele standardimisele.

Hupel kirjutas oma teoses “Grammatik der Ehstnischen Sprache” 1780. aasta paiku eesti keelest üksikasjalikult. Selles töös esitab ta esimese eesti keele grammatika, milles väljendab ühtlasi ka soovi, et eesti keele graafikas oleks täht õ.

Hupel soovis, et “õ” täht oleks kasutusele võetud eesti keele standardkeeles, kuid selle tegelikuks kasutuselevõtuks kulus veel aega.

Üldtunnustatud õ-tähe kasutuselevõtt Eesti kirjakeeles toimus alles 20. sajandi alguses. Aastal 1909 võttis kaks eesti keele propageerijat, Johannes Aavik ja Matthias Johann Eisen, kasutusele uue tähestiku, mis sisaldas “õ” tähte.

Nende eesmärk oli tähestik lihtsustada, saates ära teisi tähti kui vähestele lõunaeesti keele helidele. Nende töö andis tugeva aluse eesti keele standardiseerimiseks ja aitas kaasa selle arengule.

Täht “õ” on nüüdseks muutunud lahutamatuks osaks eesti keelest ja on oma tähtsuse meie rahvuskultuuri jaoks. Selle ajalugu on huvitav näide sellest, kuidas keel kujundab identiteeti ja kuidas jälgitakse väliskultuuride mõjutusi.

Kokkuvõtteks

Selle artikli raames uurisime, kust pärineb täht “õ”, mis on täna eesti keeles iseenesestmõistetavad. Nägime, et õ-tähe kasutuselevõtt on seotud eesti keele ajaloo ja kultuuriliste muutustega.

Algne idee õ-tähe kasutamisest pärines nii Setomaalt kui ka mõnedelt grammatika autoritelt. Teadusuuringud ja tähestiku lihtsustamine aitasid kaasa õ-tähest saamiseks üldlevinud standardseks täheks. Auschwitzist väljamurdmise tähtsus on eriti oluline Eesti ajaloole ja mitte ainult eesti keelele.