Nullkulu

Nullkulu

kes on eesti riigikaitse kõrgeim juht?

Kes on Eesti riigikaitse kõrgeim juht?

Eesti Vabariik on iseseisev riik, mis asub Põhja-Euroopas. Riigikaitse on riigi kaitsmise kõige olulisem aspekt. Eesti riigikaitset juhib vabariigi president, kuid president ei ole päev-päevalt kaasatud kõigesse, mida riigikaitsega seotud. Seetõttu on Eesti kaitseväel oma juht, kelle ülesandeks on riigikaitse arendamine ning korrashoid. Sellel ametikohal on väga suur vastutus ning selleks isikuks on kaitseväe juhataja. Kaitseväe juhatajal on palju kohustusi ning ülesandeid, mistõttu on tema ametikoht vaieldamatult Eesti riigikaitsesõlmpunkti kõrgeim.

Kes on kaitseväe juhataja?

Eesti kaitseväe juhataja on kaitseväelaste ülemjuhataja. See inimene vastutab Eesti riigikaitse kõrgeima juhina Eesti julgeolekuriskide maandamise ning Eesti territoriaalse terviklikkuse tagamise eest. Kaitseväe juhataja ametisse nimetamist on võimalik saavutada ainult siis, kui isiku kandidatuur sobib riigikaitse huvides.

Mis on kaitseväe juhataja ülesanded?

Kaitseväe juhatajal on järgmised peamised ülesanded:

– Kaitseväe strateegilise juhtimise tagamine
– Kaitseväe arengukava kavandamine
– Riigikaitsealase tegevuse koordineerimine
– Kaitseväe tegevuse järelevalve
– Kaitseväe arendamismaterjalide koostamine ning nende kinnitamine
– Kaitseväe töökoormuse hindamine ning eelarve planeerimine.

Kaitseväe juhataja meeskonnas on palju erinevaid ametikohti, mis tagavad kaitseväe strateegilise juhtimise.

Mis on kaitseväe juhataja ametiaeg?

Kaitseväe juhataja ametisse nimetamine kestab üldjuhul kolm aastat. Põhiseaduse järgi on Eesti president, keda esindab oma volituste osas siseminister, Eesti kaitseväe ülemjuhataja nimetaja.

Kuidas saada kaitseväe juhatajaks?

Kaitseväe juhataja ametikohale kandideerimiseks on esmalt vaja kvalifikatsiooni. Kandidaadid peavad omama vähemalt kõrgharidust või olema kõrgemate riigikaitseorganite lõpetajad. Kvalifikatsiooni tõestamiseks peavad kandidaadid läbima sobiva eksami.

Kuidas kaitseväe juhataja ametikohale määratakse?

Kaitseväe juhataja ametikohale määramiseks tuleb aasta jooksul alates ametiaja lõppemisest – kui sõnavõtu kinnitamise määrus on jõustunud – esitada kandidaadid. Kandidaadid esitab kaitseväe juhataja ametikohale määramise menetlus komisjonile – riigikaitsekomisjonile Eesti Vabariigi Riigikogus.

Mis on kaitseväe juhataja ameti kohustused?

Kaitseväe juhataja ametikohal on palju kohustusi ja vastutust. Tema peamised kohustused on Eesti riigikaitse tegevuse planeerimine ja korraldamine, kaitseväe strateegilise juhtimise, kaitseväe arendamise ning kaitseväe julgeoleku tagamine Eesti julgeoleku huvides. Kaitseväe juhataja peamine ülesanne on Eesti julgeolek. Kaitseväe ülesandeks on kaitsta Eesti riigi iseseisvust ja sõltumatust, kaitsta Eesti konstitutsiooni, inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid.

Kellele alla kuulub kaitseväe juhataja?

Kaitseväe juhataja alluvuses on mitmed kaitseväe ametnikud, sealhulgas staabiülema ametikoht, seega on kaitseväe juhatajal suured vastutused ning ta peab olema võimeline tagama strateegilise juhtimise kõigis kohtades.

Mis on kaitseväe juhataja ametikoha eesmärk?

Kaitseväe juhataja ametikoha eesmärk on maandada kõik julgeolekuriskid Eesti julgeolekule ning Eesti territoriaalsele terviklikkusele, ning tagada piisav varustus ja vajalikud oskused nendeks ülesanneteks. Kaitseväe juhataja eesmärk on kaitsta Eesti huve ning tagada riigi julgeolek.

Kokkuvõte

Kaitseväe juhataja on väga tähtis ametikoht Eesti riigikaitse jaoks, kus on palju vastutust ning ülesandeid, mistõttu ta peab suutma tagada strateegilise juhtimise kõigis valdkondades. Kaitseväe juhataja ametikohale kandideerimiseks on vaja kvalifikatsiooni, mille kandidaadid peavad tõestama sobiva eksami abil. Kaitseväe juhataja ametikoha eesmärk on maandada kõik julgeolekuriskid Eesti julgeolekule ning Eesti territoriaalsele terviklikkusele, ning tagada piisav varustus ja vajalikud oskused nendeks ülesanneteks. Kaitseväe juhatja ametikoht on vaieldamatult Eesti riigikaitsesõlmpunkti kõrgeim.