Nullkulu

Nullkulu

mis on võlaõiguslik leping?

Võlaõiguslik leping on leping, kus kaks osapoolt kokku lepivad võlgade tasumiseks. Sellise lepingu sõlmimiseks on vajalik, et võlgnik ja võlausaldaja oleksid mõlemad sellega nõus. Võlad võivad olla erinevad – alates igapäevastest arvete tasumisest kuni laenude tagasimaksmiseni. Siin on kõik, mida peate võlaõigusliku lepingu kohta teadma.

Võlaõigusliku lepingu põhjused

Miks sõlmida võlaõiguslik leping? Põhjuseid on mitmeid:

– Võlgade summa on liiga suur ja võlausaldajale on vaja tagatist võla tagasimaksmiseks.
– Võlgnikud ei ole lepinguid täitnud ja võlausaldajad soovivad jõustada lepingu täitmist.
– Võlausaldajad soovivad kaitsta oma huve, eriti kui nad on teinud suuri investeeringuid.

Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel on vajalik mõlemate osapoolte kokkulepe. Mõlemad pooled peavad olema nõus lepingu tingimustega, sh võlgade summa ja tagasimaksetähtajad. Kui leping on allkirjastatud, on mõlemal osapoolel kohustused, kuid ka õigused.

Võlausaldaja kaitse

Võlausaldajad soovivad tavaliselt tagada, et nende huvid oleksid kaitstud võlaõigusliku lepingu alusel. Selleks võivad nad nõuda tagatist võla tagasimaksmiseks. Tagatisena võidakse kasutada näiteks kinnisvara, sõidukit või muud väärtuslikku vara.

Võlausaldaja peab oma huve kaitsma, kuna võlgnikul võib olla raske võla tagasi maksta. Võlausaldajad peavad kokku leppima võla tagasimaksmise tähtajad ja intressimäärad. Kui võlgnevused jäävad tasumata, võib võlausaldaja kasutada oma õigusi ja võtta tagatiste näol kasutusele rahalisi vahendeid.

Võlaõigusliku lepingu õigused ja kohustused

Võlaõigusliku lepingu alusel on mõlemal osapoolel omad õigused ja kohustused.

Võlausaldaja õigused

– Võlausaldajal on õigus nõuda tagatist võlgade tagasimaksmiseks.
– Võlausaldaja võib kasutada õigusi võlgniku vara suhtes.
– Võlausaldajal on õigus esitada nõudeid intresside, viiviste ja muude võlavõimete kohta.
– Võlausaldajal on õigus nõuda tõendeid võlgniku võlgnevuste kohta.

Võlausaldaja kohustused

– Võlausaldaja peab lepingut täitma vastavalt selle tingimustele.
– Võlausaldaja peab tagama võlgniku õiguste kaitse.
– Võlausaldaja peab tagama, et võlaõiguslik leping vastab seaduse nõuetele.

Võlgniku õigused

– Võlgnikul on õigus tagatisele, mis on väärtusliku vara esitus.
– Võlgnikul on õigus kokkulepitud ajaks võlgade tasumiseks.
– Võlgnikul on õigus tagasi lükkuda intresside või muude tasude salvestamine laenu tagastamise ajal.

Võlgniku kohustused

– Võlgnik peab lepingut täitma vastavalt selle tingimustele.
– Võlgnik peab tagama tagatiste säilimise.
– Võlgnik peab tagama, et võlaõiguslik leping vastab seaduse nõuetele.

Kokkuvõte

Võlaõiguslik leping on kokkulepe võlgniku ja võlausaldaja vahel, lepingu kohaselt võlausaldaja tagab raha tagasisaamise. Võlaõigusliku lepingu alusel on mõlemal osapoolel oma õigused ja kohustused. Sellist lepingut võib kasutada mitmesugustes olukordades, kuid see võib osutuda kasulikuks eriti suuremate võlgnevuste tagasimaksmiseks.