Nullkulu

Nullkulu

kuidas pöörduda kohtusse?

Täna meie artikli pealkirjaks on “kuidas pöörduda kohtusse”. Rahvusvaheliselt üsna laialdaselt käibelev termin “lawsuit” tõlgitub eesti keelde kui “kohtuvaidlus”. Kuigi mõlemad väljendid väljendavad sama mõtet, tahame meie artiklis keskenduda Eesti kohtusüsteemi eriomadustele, õigusabivõimalustele ning kohtusse pöördumisele eelnevatele etappidele.

Mis on kohtusüsteem Eestis?
Eestis on kaheastmeline kohtusüsteem. Alama astme kohtutena toimivad maakohtud, vaidluste lahendamisel teise astme kohtuna töötab Tallinna Ringkonnakohus. Kõrgeimaks kohtuks Eestis on Riigikohus. Kohtuvaidluste algatamiseks peab kannatanul olema õiguslik alus. See tähendab, et kannatanul peab olema kaebuse esitamise alus, mis peab põhinema seadusandlikul ning õigusjärgsel alusel.

Millised on õigusabivõimalused?
Eesti Vabariigi õigussüsteemi sisenedes keskendume õigusabivõimalustele. Tasuta õigusabi osutatakse ainult teatud rühmadele inimestele. Näiteks madala sissetulekuga inimestele pakub riik tasuta õigusabi, samuti puudega inimestele. Tasuta õigusabi pakuvad ka erinevad MTÜ-d, kuid sageli saadavad nad sind ise edasi tasuta õigusabi osutava organisatsiooni juurde.

Õigusabivõimalusena on olemas ka kohtuabi. Kohtuabi nõustab ja abistab kannatanut kohtumenetlusega seotud küsimustes. Tasuta kohtuabi määratakse juhul kui inimese isiklikud, perekondlikud või majanduslikud olud ei võimalda tal palgata advokaati oma esindamiseks. Kui kannatanul on võimalus palgata advokaat, tuleb tal tasuda advokaadi teenuste eest ise.

Kuidas esitada kaebus kohtusse?
Kohtusse kaebuse esitamiseks on mitmeid samme, mis kõik tuleb täita hoolega. Esiteks, peab kannatanu olema õiguslikult pädev oma isiklikku vastutust kandma. See tähendab, et kannatanu ei tohi olla alaealine, kui ta esitab oma kaebuse ilma esindajata.

Teiseks, tuleb koostada kaebus. Kaebus on dokument, milles kirjeldatakse kannatanu nõudeid. Kaebus võib sisaldada juriidilisi argumente ning tõendeid, mille alusel kannatanu oma nõudeid esitab.

Kolmandaks, peab esitatud kaebus vastama seadusandlikule raamistikule. Selleks peab kannatanu olema tuttav seadustega ning menetlusnõuetega.

Neljandaks, peab kannatanu teadma, millisesse kohtusse ta kaebuse esitab ning milline on menetluskord kohtus, kuhu ta oma kaebuse esitab.

Kohtusse kaebuse esitamine ei ole lihtne protsess. Kannatanu peab omama piisavat juriidilist teadmist ning nende rakendamise oskust. Kõige lihtsam viis oleks pöörduda nõu saamiseks õigusabiliidu poole või palgata advokaat.

Kokkuvõtteks
Kui soovite kohtusse pöörduda, peate olema kindel, et teil on õiguslik alus. Õigusabi võimalused Eestis on piiratud ning kõigile tasuta õigusabi ei osutata. Enne kaebuse esitamist tuleb uurida seadusandlikku raamistikku ning kindlaks teha, milline on menetlusnõuete raamistik. Soovitav on, et kaebuse esitamiseks valmistuksite koostöös advokaadiga, et tagada oma õiguste täielik kaitse.