Nullkulu

Nullkulu

kes on juhatuse liige?

Kes on juhatuse liige?

Juhatuse liige on ettevõtte juhtimisorganisatsiooni oluline pädev isik, kes vastutab ettevõtte üldjuhtimise eest. Juhatuse liikmed saavad oma vastutuse ja volitused ettevõtte aktsionäridelt või juhatuse esimehelt. Nad vastutavad ka kõigi juhatuse otsuste tegemise eest. Juhatuse liikmetel on otsustusõigus ettevõtte strateegia, arengukava ja finantsolukorra üle. Nad peavad järgima ja edendama ettevõtte või organisatsiooni eesmärke.

Juhatuse liikmete rollid ja vastutused

Juhatuse liikmed peavad täitma mitmeid rolle ja kohustusi, et tagada ettevõtte edukas toimimine. Siin on mõned nendest rollidest:

Strateegia kavandamine ja elluviimine

Juhatuse liikmed peavad tagama, et ettevõte arendaks välja oma eesmärgid ja strateegia, mis on suunatud ettevõtte pikaajalisele arengule. Nad peavad tagama, et ettevõte suudaks selle strateegia elluviimiseks erinevaid otsuseid vastu võtta ning neid tulemuslikult rakendada.

Riskijuhtimine

Juhatuse liikmetel on kohustus hinnata ettevõtte riske ja tagada, et ettevõte oleks vastavuses erinevate seaduste ja regulatsioonidega. Nad peavad ka teadma, kuidas neid riske ennetada, leevendada ja hallata.

Finantsjuhtimine

Juhatuse liikmed peavad tagama, et ettevõte oleks finantsiliselt stabiilne ja saavutaks oma finantsseisundi eesmärgid. See hõlmab ka ettevõtte finantssuhtarvude ja -eesmärkide hindamist ning jälgimist.

Inimressursi juhtimine

Juhatuse liikmed peavad tagama, et ettevõttes oleks professionaalne inimressursi meeskond ja sobiv struktuur, et töötajad saaksid oma tööd teha ning ettevõte suudaks oma eesmärke saavutada.

Suhtlemine ja klienditeenindus

Juhatuse liikmetel on kohustus tagada, et ettevõtte suhtlemine nii sisemiselt kui ka väliselt oleks sujuv ning klientide ja partneritega oleks hea suhtlus. See hõlmab ka ettevõtte kuvandi hoidmist.

Juhatuse liikmete vastutus

Juhatuse liikmete vastustused on väga olulised. Nende ülesannete hulka kuulub:

– Vastutus seista hea ettevõtte maine eest.

– Vastutus olemasolevate seadustega vastavuse eest.

– Vastutus kõigi ettevõtte otsuste ning nendega kaasnevate tagajärgede eest.

– Vastutus osanike, töötajate ja klientide ees.

Kokkuvõte

Juhatuse liige on ettevõtte juhtimisorganisatsiooni võtmeliige, kes on vastutav ettevõtte üldjuhtimise ja strateegia elluviimise eest. Ta peab täitma erinevaid rolle ja kohustusi ning tagama, et ettevõte toimiks paremini. Juhatuse liikmete tegevus peab olema suunatud ettevõtte eesmärkide poole ja vastavuses seaduste ja regulatsioonidega.