Nullkulu

Nullkulu

mis on tööleping?

Mis on tööleping?

Tööleping on kirjalik kokkulepe töötaja ja tööandja vahel, kus määratakse kindlaks töötaja õigused, kohustused ja vastutus töökohal. Tööleping reguleerib tööandja töötingimusi, makse ja hüvitisi, samuti töötaja kohustusi ja vastutust, mis ei tohi olla vastuolus Eesti seadustega.

Töölepingu sõlmimine

Ettevõtja ja töötaja saavad sõlmida töölepingu mis tahes liiki töö jaoks. Töölepingu sõlmimisel peaksid mõlemad pooled pidama nõu ning leppima kokku töötingimustes, tööaja ja töötasu osas. Samuti peab tööleping olema koostatud vastavalt seaduse nõuetele, näidates nii tööandja kui ka töötaja isikuandmeid. Lisaks määratletakse töölepingus töötingimused, tööpäevade arv ja puhkusepäevad.

Töölepingu omadused

Töölepingus on kindlaks määratud töökoha asukoht, tööaeg, töötasu ja hüvitised, kohustused ja nõuded ning vastutus. Töölepingus tuleb kindlasti välja tuua töö iseloom, töötaja kohustused ja õigused, samuti tööandja õigused ja kohustused tööandjana. Tööleping peab sätestama tööandja esindaja kontaktandmed, et tagada töötaja ja tööandja vahelise suhtluse jätkuvus.

Töölepingu kehtivus

Töölepingu kehtivusperiood sõltub koostöö tingimustest ning seda saab leppida kokku töölepingu sõlmimisel. Töölepingu kehtivus peab olema kindlaks määratud seadusest tuleneva perioodi jooksul. Tööandja võib töölepingu lõpetada töötajaga kokkuleppel, kuid mõningatel juhtudel on tööandjal õigus tööleping katkestada ilma töölepingu ülesütlemise etteteatamistähtaega.

Vaidlused töölepingu täitmise üle

Kui töötaja ja tööandja vahel tekib erimeelsusi töölepingu täitmise osas, võivad pooled pöörduda töövaidluskomisjoni poole. Töövaidluskomisjon vaatab läbi töölepingu alusel tekkinud vaidlused ja annab otsused. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada töövaidluskomisjoni osalusel, võib see jõuda kohtusse.

Kokkuvõte

Kokkuvõttes on tööleping oluline dokument, mis reguleerib töötaja ja tööandja vahelisi suhteid. Töölepingu sõlmimine eeldab läbirääkimisi töötingimuste ja töötasu osas, samuti peab tööleping sisaldama kõiki seaduses ette nähtud elemente. Kui töölepingu täitmise osas tekib erimeelsusi, võivad pooled pöörduda töövaidluskomisjoni poole, kus lahendatakse tekkinud vaidlused.

Veel.