Nullkulu

Nullkulu

mis on sisekontroll?

Sisekontroll tähendab ettevõtte kontrollimist ja haldust, et tagada õiguslikkus, eeskirjade täitmine ning vajaliku standardi järgimine. Sisekontrolli eesmärk on tagada ettevõtte usaldusväärsus ja usaldus, parendada ettevõtte finantsteenuste kvaliteeti ning kaitsta ettevõtet finantsriskide ja ka teistest riskidest, näiteks korruptsioonist.

Sisekontroll ei ole pelgalt raamatupidamise kontroll. See hõlmab palju rohkem kui lihtsalt rahavoogude kontrollimist. Nt, sisekontroll hõlmab erinevaid funktsioone, nagu personalijuhtimine, IT ning riskijuhtimine.

Üks kõige tähtsamaid sisekontrolli tavasid on välja töötada kontrollimehhanismid, mida tuleb regulaarselt hinnata ning ajakohastada. Kontrollimehhanismid peavad olema piisavalt ranged, et tagada kõikide eeskirjade ning regulatsioonide järgimine. Samal ajal peavad need olema piisavalt paindlikud, et toetada ettevõtte eesmärke ning tagada sujuv toimimine.

Sisekontrolli üheks peamiseks funktsiooniks on ka riskide juhtimine. Riskijuhtimine on protsess, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ning minimeerida riskid, mis võivad ettevõtet mõjutada.

Sisekontroll peaks tagama ka protsesside ning menetluste efektiivsuse. Sellega tagatakse, et eeskirju ja protseduure rakendatakse ühtselt ja tulemuslikult ning ettevõttesisesed protsessid on optimeeritud. Kui protsessid on optimeeritud, siis on ka ettevõte efektiivsem ning tõhusam, mis tähendab suuremat kasumit.

Lisaks ülalnimetatud funktsioonidele hõlmab sisekontroll ka muid tegureid nagu siseaudiitorid, kontrollile alluvad terviklikud õiguskaitsemeetmed ning erinevad konkreetsete protsesside juhtimise eeskirjad.

Selleks, et tagada tõhus sisekontroll ning optimeerida ettevõtte protsesse, on tarvis regulaarselt hinnata ning optimeerida kõiki kontrollimehhanisme ning protsesse. Selle ülesande võib delegeerida siseaudiitoritele või spetsiaalselt õpetatud töötajatele ettevõtte sees.

Kokkuvõttes, sisekontroll on vajalik igale organisatsioonile, et tagada eeskirjade järgimine ning riskide minimeerimine. See hõlmab palju erinevaid funktsioone ning kontrollimehhanisme, mis peavad olema piisavalt tõhusad selleks, et tagada ettevõtte usaldusväärsus ning efektiivsus. Regulaarse hindamisega ja optimeerimisega saab sisekontroll olla veelgi tõhusamaks vahendiks ülejäänud ettevõtte jaoks.

Veel.