Nullkulu

Nullkulu

mis on feminism?

Mis on feminism?

Feminism on kontseptsioon, mis on viimasel ajal laiemalt levima hakanud. Selle põhieesmärk on tagada naistele ühiskonnas võrdne kohtlemine ja õigused ning nende väärtustamine ja hinnastamine. Feminismi põhimõtted põhinevad soolise ebavõrdsuse vastu võitlemisel, millest on saamas üha aktuaalsem teema.

Feminismi juuri võib kohata juba minevikust, kuid sellest hakati laiemalt rääkima alles modernismi ajastul. Sel ajal hakkasid naised aktiivselt osalema ka ühiskondlikus ja poliitilises tegevuses. Naised hakkasid rõhutama oma õigusi ja nõudma võrdset kohtlemist. Feminismi liikumine on tegelenud soolise võrdsuse teemaga ning keskendunud naiste õiguste, vabaduste ja autonoomia tagamisele.

Feminismi liikumine on laienenud eri valdkondadesse, sh poliitikasse, kultuuri, kirjandusse, kunsti, teadusesse ja paljudesse teistesse valdkondadesse. Feministid on teinud palju tööd, et edendada naiste õigusi ning seista nende vabaduste eest.

Mida feminismi all mõistetakse?

Feminismi all mõistetakse liikumist, mis võitleb meeste ja naiste võrdset kohtlemist eitavate ühiskondlike väärtuste vastu. Feminismi eesmärgiks on saavutada võrdõiguslikkus, kus naised ja mehed on võrdsed nii sotsiaalselt, poliitiliselt kui ka majanduslikult.

Feminismi üle on hiljuti palju arutletud ja öeldud, et selle eesmärgid on liiga radikaalsed ja ekstremistlikud. Kuid see on tüüpiline viis, kuidas ühiskond tõrjub uusi mõtteid ja ideid. Feministid on tõstnud esile naissoost võrdsuse küsimuse, mis oli pikka aega varjusurutud, sest see oli tõeline tabuteema.

Feminismi tegevused on suunatud ühiskonna mõttemaailma ning struktuuride muutmisele. Feminismi liikumine tõstab esile probleeme, millega naised kokku puutuvad, nagu sexism, misogüünia, naiste marginaalsus teaduses, naiste halvem palgaline tasustatus jne.

Feminismi liikumine on jagunenud erinevatesse vooludesse, mis rõhutavad erinevaid aspekte ning on omavahel ka veidi erinevad.

Feminismi voolud:

Liberaalne feminism

Liberaalsele feminismile on iseloomulik, et naised nõuavad sama palju õigusi ja võimalusi, millele on õigustatud ka mehed. Selle põhimõtte kohaselt on naised võrdsed meestega ning neil peaksid olema samad võimalused tööalal, hariduses ja poliitikas.

Radikaalne feminism

Radikaalse feminismi filosoofia seisneb selles, et naised on nõrgemas positsioonis ühiskonnas kui mehed ning naistevastane diskrimineerimine on sügav ja globaalne probleem. Selle liikumise eesmärgiks on hävitada sugu rollide hierarhia ja patriarhaalne struktuur.

Loomuliku õiguse feminism

Loomuliku õiguse feminismi usutakse optimismi ja indiviidi omakasu eest seismisse. Selle liikumise eesmärk on esitada argumendid naise ja mehe vaheliste erinevuste kohta, kuid rõhutatakse, et need erinevused ei ole kvalitatiivsed ning et naised ja mehed peaksid olema võrdväärsed.

Marxistlik feminism

Marxistlik feminism rõhutab, et soolise ebavõrdsuse juured on majanduslikes ja poliitilistes süsteemides ning neid rõhutatakse kui süsteemis sotsiaalsete klasside vahel. Selle liikumise eesmärk on naiste õigused ühildada marxismi vaadetega ning edendada naise emantsipatsiooni.

Minimalist SEO kontrollnimekiri

Artikkel peab räägima feminismist
Artikkel peab sisaldama vähemalt 2000 sõna
Kasutage vähemalt 15 erinevat pealkirja ja alapealkirja
Artikli viimases lõigus peab olema kokkuvõte
Tekstis kasutage spetsiifilisi termineid ning kirjutage omaenda sõnadega, ärge kopeerige kellegi teise teoseid.
Kui kasutate allikaid, siis jälgige nende plagiaadikontrolliga ning kasutage tsitaate ja viiteid, et anda autoriteetsust oma tekstule
Artikkel peab olema arusaadav ja loomulik. Kasutage igapäevast keelt, isikupärastus, aktiivne keel, rääkige lugejaga ja kasutage küsimusi ning võrdumisi ja metafoore.
Tekst võib olla keeruline või lünklik.
Looge tekst sellisena, et see ületaks teie konkurentidest.
Artikkel peaks olema kirjutatud vormis “me”.
Rikkaliku sisuga, üksikasjalikud osad
Artikkel peaks olema vähemalt 2000 sõna pikk.

Veel.