Nullkulu

Nullkulu

mis on delikaatsed isikuandmed?

Mis on delikaatsed isikuandmed?

Delikaatsed isikuandmed on andmed, mis käsitlevad üksikisiku eraelu aspekte, näiteks rass, usk, terviseseisund, seksuaalsus või poliitilised vaated. Need andmed on tundlikud ja võivad häirida üksikisiku eraelu puutumatust. Seetõttu on sellise teabe töötlemisel rangeid piiranguid ja õiguslikke tagatisi.

Delikaatsed isikuandmed määratleti esmakordselt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR). Delikaatsed isikuandmed kuuluvad erikategooriasse, millel on tavalistest isikuandmetest erinev kohtlemine. GDPR-s on sätestatud, et neid andmeid tuleb töödelda eriti hoolikalt ja isikuandmete kaitset tuleb tagada veelgi kindlamalt.

Mis on delikaatsete isikuandmete töötlemine?

Delikaatsete isikuandmete töötlemine on isikuandmete töötlemine, mis hõlmab andmeid, mida on vaja töödelda eriti tundlike asjaolude tõttu.

Näiteks võib delikaatseks isikuandmeks pidada teie terviseseisundiga seotud teavet. Kui olete haigestunud, peab tööandja, ravikindlustusfirma või muu organisatsioon, kes vajab teie terviseteavet, tagama, et teie isiklikku teavet käsitletakse vastavalt seadusele ja et teie terviseteavet kasutatakse ainult selleks, et täita teile antud teenuseid.

Delikaatsete isikuandmete töötlemise puhul kehtivad rangeimad seadused ja määrused andmekaitse kohta, et tagada sellise teabe turvalisus, privaatsus ja konfidentsiaalsus.

Milliseid delikaatseid isikuandmeid käsitletakse?

Delikaatsed isikuandmed hõlmavad järgmist teavet:

Rass või etniline päritolu
Poliitilised seisukohad
Usulised või filosoofilised veendumused
Terviseseisund või meditsiiniline informatsioon
Seksuaalelu ja seksuaalne sättumus
Kriminaalkaristus või süüdimõistmine
Geneetilised ja biomeetrilised andmed, näiteks sõrmejäljed või DNA-materjal.

Kas delikaatseid isikuandmeid saab töödelda?

Delikaatsete isikuandmete töötlemine on seadusega piiratud. Neid andmeid võib töödelda ainult teatud tingimustel ja nõuetekohaste tagatiste olemasolul. GDPR sätestab rangeid piiranguid selle kohta, millistel juhtudel ja millistel tingimustel võib delikaatsete isikuandmete töötlemist pidada õiguspäraseks.

Delikaatsete isikuandmete töötlemise peamine õiguslik alus on antud isikuandmete omaniku või volitatud isiku nõusolek.

Delikaatsete isikuandmete kasutamine on lubatud ka siis, kui andmeid on tarvis töödelda muudel seaduslikel eesmärkidel, näiteks meditsiinilise abi osutamisel või tööandja poolt töötajate tervisekaalutlustel.

Lisaks kehtestab GDPR rangeid kaitsereegleid, mis tagavad delikaatsete isikuandmete turvalise töötlemise ja kaitsevad sellise teabe avalikustamise või kuritarvitamise eest.

Kokkuvõtteks

Delikaatsed isikuandmed on tundlikud andmed, mis käsitlevad üksikisikute privaatseid aspekte. Nende andmete töödlemine on seadusega piiratud eritingimustel ja nõuetekohaste tagatiste olemasolul. GDPR-s sätestatakse rangeid piiranguid delikaatsete isikuandmete töötlemise kohta, et kaitsta selliste andmete turvalisust, privaatsust ja konfidentsiaalsust. Seetõttu peavad organisatsioonid olema delikaatsete isikuandmete töötlemisel eriti hoolikad.